Re: สถิติหุ้นไทย set ปิดเย็น
« ตอบกลับ #60 เมื่อ: 27/10/2019 - 19:07 PM »
สถิติเดือนมกราคม 2562

2/1 53+65   27+39  70+82  94+06

3/1  44+50  39+45  50+56  03+91

4/1  30+27  47+44  19+16  13+10

7/1  00+87  17+04  55+42  72+59

8/1  04+32  54-18  39-33 00+28

9/1  04+04  34+34  39+39  50+50

10/1  77-73  27+77  89-61  63-87

11/1  33+70  19+56  84+21  04+41

14/1  89-15  86-18  30-74  57-47

15/1  03+46        42-15    34+77  00-57

16/1  41+41  25-65  83-17  41+41

17/1  43+02  44+03  93+52  30+89

18/1  89+59  39-91  09-21  77+47

21/1  29+52  92+15  90+13  38+61

22/1  72+34 88+50  96+58   77+39

23/1  35-42  25+48  60+83  38+61
 

24/1  21+82  26+88  76+38  53+15

25/1  04+51  04+51  66+13  62+09

28/1  54+92  59+97  56+94  03+41

29/1  54+49  02-01  40-63  05-98

30/1  67+62  88+83  93-12  60+55

31/1  84+24  10+50  72+12  73+13

1/2  70+97  60+87  94+21  40+67

4/2  04+64  00+60  96+56  62+22

5/2  86+24  96-66  74-88  09-53

6/2  94+85  15+06  43+34  71+62

7/2  52+81  66+95  57+86  11-60

8/2  63-48  57-54  10-01  68-43

11/2  34-34   37-31  67-01  00-68

12/2  17-83  94+94  59+59  49+49

13/2  03+54  37+88  60+11 73+24

14/2  40-33  01+28  53-20 64-09

15/2  92-72  61-03  04-60  94-70

16/2  73+79  35+41  96+02  71-23

20/2  90+19  34+63  07+36 38+67

21/2  49+11 46+08  41+03  32+94

 22/2 49-83 27-05 93+61 20+88

25/2 80+60 70+50 90+70 75+55

26/2 73-02 95-80 80-85 56-19

27/2 63+07 63+07 43+87 27+71

28/2 10-17 48-79 48-79 48-79

สถิติเดือนมีนาคม 2562

1/3 69+21 44-04 08-40 44-04

4/3 ไม่เปิด 78+34 76+68 30+14

5/3 61-69 55-75 60-70 00+70

6/3 48-52 52-48 16+16 51-49

7/3 89+38 52+01 23+72 21+70

8/3 68-53 03+82 77-44 12-09

11/3 44+32 02+90 11+99 43-69

12/3 76+33 97-46 39-96 59+16

13/3 48-11 71+12 38+79 67+08

14/3 36+69 67-00 50-17 88-79

15/3 49+61 27-61 79-09 57-31

18/3 81+24 57-00 58-99 57-00

19/3 18+61 57+00 44+87 09+5220/3 49+40 96+87 85-24 62-47

21/3 13+51 75+13 74+12 00+38

22/3 86+86 13+13 85+85 29+29

25/3  ---- 61-68 09-20 91-38

26/3  44+53 28-63 02-89 32+41

27/3  34+02  13-19  50-82 40-92

28/3  03-37  29-11  49+09 25+85

29/3  06+81  60+35  47+22 65+40

สถิติเดือนเมษายน2562

1/4  38-27  36+71  63+98 64+99

2/4  43+79  00+36  83+19  48+84

3/4  65+17  58+10  93+45  06-43

4/4  87-19  02-04  38-68  22-84

5/4  15+93  84+62  95+73  18+96

9/4  26+08  94+76  30+12  74+56

10/4  97+23  01+27  56+82  13+39

11/4  46-67  61-52  47-66  09-04

12/4  69-40  16-93  34-75  45+36

17/4  71+26  65+20  15+70  20+75

18/4  29+09  27-93  06-14  00+80

19/4  64+64   82+82  46+46 10+90

22/4  69+59  49+39  90+80  48-62

23/4  ถ่ายทอด  09+61 07+59  31-17

24/4   00+69  39+08  83+52 43+12

25/4  32-11 75+32  90+47  32-11

26/4  81-51  07-25  82-50  15-17

29/4  30-85  25-90  49-66  68-47

30/4  70+02  46+78  18+50  52+84

สถิติเดือนพฤษภาคม2562

2/5  42+90  89+37  08+56  17+65

3/5  ช่อง9 ถ่ายทอดทั้งวันรายงานช่องตลาด

4/5     57-60  07-10  08-09  05-12

7/5  10-95  72-33  72-33  68-37

8/5  18-50  34-34  77-91  01-67

9/5  89-12  23+22  50+49  80-21

10/5 42+62  97-83  74-06  69+89

13/5 21+52 03-66  00-69 13-56

14/5  39-74  85-28 14-99  84-29

15/5  66+82  70-14  72+88  27-57

16/5  00+73  86-41  15-12  75-62

17/5  50+75  42+67  87+12  11-64

20/5  หยุดราชการ

21/5  63+52  54+43  08+97   49+38

22/5  61+12  43+94  51+02  91+42

23/5  05-86  99-92  67-24  79-12

24/5  85-94  64+85  19+40  12+33

27/5  08+96  83+71  17+05  84+72

28/5  75+91  27-57  96-88  04+20

29/5  24-80  59-45  42-62  36-68

30/5  78+42 19+83  40+04  57+21

31/5  88+69  50+93  57+00  22-35

สถิติเดือนมิถุนายน2562

3/6 หยุดทำการ

4/6  32+10  75+53  71+49  69+47

5/6  68+99  10+41  09+50  46+77

6/6  59+13  18+72  59+13  41+95

7/6  83+42  70-71  46-95  50+09

10/6 93+43  95+45  59+09  73+23

11/6 06+33  02+29  95+22  41+68

12/6 60-81  05-64  95-46  11-70

13/6  88-23  19-92  66-45  14+03

14/6  30+16  00-14  44-70  33-81

17/6  58+25  70+37  68+35  23-10

18/6  09+86  76+53  68+45  60+37

19/6  08+48  27+67  60+00  98+38

20/6  88+90  15+17  09+11  82+84

21/6  22+40  99+17  25+43  14-6824/6             08+94                     90+76               27-87                  00-14

25/6             40+40                     11+11                51+51              33+33

26/6              39-94                      71-62                 40-93                21+88

27/6              41+20                     03+82                88+67               64+93

28/6              67+04                     47-17                   27+53              34-30


 1/7                58+24                      24+90                 91+57             91+57

2/7                 12-79                        04-87                  75-16               23-68

3/7                 40+17                      25+02                 42+19             51+28

4/7                 87+36                      08+57                  15+64             37-14

5/7                   25+88                      78+41                 76+39           23+86


8/7                    70-53                        73-50                  38-85           03-20

9/7                     98-05                        17-14                  03-00          48-55

10/7                  19+71                      13+65                 16+68        43+95

11/7                   22+79                     22+79               71+28           45+02


15/7                      97+38                   87+18             39+80           98-39
16/7 หยุดทำการ

17/7                       33-65                   27-71              43-55              85-13

18/7                      25-60                    45+60             88+03           44+59

19/7                       44+00                  66+22            16+72            10+6622/7                      78-32                   12-98             19-91            58-52

23/7                       37+79                  61-97             31-27           87-71

24/7                       58+71                 66+79             58+71         44+57

25/7                       51+07                 37+93             72+28          90+46

26/7                        39-51                  04-86              63-27            97-9330/7                           89+92            46-51                25-72            49-48
31/7                           93+44            98+49               93+44           97+48

สถิติสิงหาคม 2562

1/8                              06-91             36-61                 25-72           75-22
2/8                             97-78              79-96                 79-96            71-04

5/8                            32-39            68-03                     47-24       99-72
06 ส.ค. 2562   31-68        41+42   61+62   48+49
07 ส.ค. 2562   81+33         59+11    42+94   44-04
08 ส.ค. 2562   53+09       31+87                    15-29   12-32
09 ส.ค. 2562   42+30       81-31                    97+85   64-48
13/8/62    17-47        33-31                     50-14   23-41
14/8/62                     95+72        96+73   48+25   45+78
15/8/62                    85-60       42-03                     12-33   03-42
16/8/62                   93+90           33+30                  86+83   40+37

19/8/62    32+92      08+68                    31+91   26+86
20/8/62                    57+31          62-64                    99-27       57-69
21/8/62                    56+99       77+20                     07+50   24-67
22/8/62                    00-24   91-33                    65-59   56-68
23/8/62                   76+20   75+19                     95+39   68+12


26/8/62                  80-88   77-91                    22-46      73-95
27/8/62                  95+22         53-20                     60-13      47-26
28/8/62                   43+96   05+58                       65+18      93+46
29/8/62                   10+17   68+75                        13+20      14+21
30/8/62                   03+89   90+76                     18+04      92+78

สถิติ กันยายน 2562

2/9/62                 04-88           90-02                       69-23           11-81
3/9/62                 07+96   13-98                   44-67      25-86
4/9/62                 00+75   71+46                    50+25      64+39
5/9/62                 17+53   39+75                     79+15      79+15
6/9/62                19+40   89+10                    90+11       06+27


9/9/62                 48+42   60+54                    84+78        22+16
10/9/62                70+48   07-15                    65-57        93-29
11/9/62                 60+67   56+63                   59-34        03+10
12/9/62             76+73   03+00                   26+23        68-35
13/9/62             64+96   98+30                    57+89        96+28


16/9/62    44+48   46-50                35-61   93+97
17/9/62     99-94   67+74                 39+46   93+00
18/9/62                    29-64   59-34               21-72   14-79
19/9/62    66+52   43-71               46-68   66-48
20/9/62                    80+14   25-41              26-40   20-46

23/9/62                   63-57   73-47               68-52   79-41
24/9/62                   61+82   32+53                39+60   50+71
25/9/62                   29-21   79-71                 62-88   38-12
26/9/62                 06+68   24+86                 74+36   75+37
27/9/62                 92-83   44-31                40-35   76+01


30/9/62                  23+47          85-91            56-20   22-54

สถิติ ตุลาคม  2562
1/10/62                  03+81          06-16             04-18   09-13
02/10/62              62-47                 26-83             52-57          64-45   
03/10/62              22-42                 22-42             80-84           69-95
04/10/62              48+79               07+38           30-39           96-73


7/10/62               44+48               97+01            83+87             71+75
8/10/62               29+58              49+78             53+82             17-54
9/10/62               50-67                84-33               06-11              18+01
10/10/62            23-95                19-99               47-71               50-68         
11/10/62            96+46                54+04             73+23             00+50


15/10/62           85+85              09+09              84+84            01+01
16/10/62            86+85             28+27             65+64             46+45
17/10/62            83+37             77+31             92+46              80-66
18/10/62            24+44             58-22               42-38               43-37


21/10/62           50-93               86-57             70-73                  78-65
22/10/62           14+36             94+16            18+40                 46+68   
23/10/62             *วันปิยะมหาราช*
24/10/62            20+74             65-81             26-20                  97-49
25/10/62            57-40               16-81             12-85                28-69

บันทึกการเข้า
  • แพรว
Re: สถิติหุ้นไทย set ปิดเย็น
« ตอบกลับ #61 เมื่อ: 02/06/2020 - 17:08 PM »
ขอสถิติหวยหุ้นไทยปิดตลาด 81 วันถัดไปออกอะไร
บันทึกการเข้า
  • ไม่ง้อ
Re: สถิติหุ้นไทย set ปิดเย็น
« ตอบกลับ #62 เมื่อ: 13/06/2023 - 19:20 PM »